پروژه ساختمان داده: لیست پیوندی

4099 روز پیش

لیست پیوندی یک طرفه غیرحلقوی دارای هدر
چند ترم پیش …

لیست پیوندی یک طرفهسر کلاس ساختمان داده یه پروژه لیست پیوندی معرفی کرد که چون زمان تحویلش مصادف با زمان امتحان اردوها بود من زودتر نوشتمش تا مشکلی پیش نیاد. بعد دو ترم که داشتم نگاه می کردم چیز زیادی از +cc یادم نمی یومد! ولی بالاخره این پروژه رو نوشتم. حالا سوال و پروژه نوشته شده رو واستون می ذارم، یه نگاهی بهش بندازین تا اگه مشکلی داره بگین درسش کنم. دوشنبه می خوام تحویلش بدم.

لیست پیوندی یک طرفه غیرحلقوی دارای هدر (header)طراحی کرده و در هر نود (node) لیست، اطلاعات دانشجویی شامل نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و جنسیت را نگهداری کنید. اعمال زیر برای این لیست پیوندی مورد نیاز است:
* اضافه کردن یک دانشجو به لیست پیوندی
* حذف کردن یک دانشجو از لیست پیوندی
* حذف کردن یک دانشجو با داشتن شماره دانشجویی
* نمایش لیست دانشجویان

این پروژه لیست پیوندی تحویل داده شد و من ساختمان داده رو تو قزوین 16.5  شدم…

سورس رو می تونید توی ادامه مطلب بخونید و یا برای دانلود پروژه  لیست پیوندی ساختمان داده کلیک کنید.

دانلود کنید

پروژه لیست پیوندی

0.13 مگابایت


/*****************************************************************************/
/*            Data Structure Project v1.0            */
/*     This simple program managing information by linked list.     */
/*     in this program you can add, delete and show student data.    */
/*                                      */
/*  Programming by                             */
/*         Javad Evazzadeh Kakroudi   870382401          */
/*****************************************************************************/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <cstring>
#include <iomanip>

using namespace std;
int menu();                   // show user interface menu
int tmp;                     // temp variable!
/*** -------------  declaration student linked list class  ------------- ***/
class slinkedlist
 {
  private:
      typedef struct student
       { // declaration student struct with 4 variable & 1 pointer
        char id[10];          // store student id
        char name[15];         // store student name
        char family[20];        // store student family
        bool gender;          // true=male : false=female
        student *next;         // store next node address(link)
       };                 // end student struct
      typedef student *nodeptr;      // create new type: "nodeptr"
      nodeptr header, footer;       // create header & footer

  public:
	    slinkedlist();            // constructor
	    int nodecounter;           // node counter
      void add_student(bool first);    // declaration function of class
	    void add_first(char[],char[],char[],bool);
	    void add_last(char[],char[],char[],bool );
	    void remove_first();
	    void remove_by_id();
	    void remove_by_name();
	    void remove_by_family();
      void show_list();
      bool confirm(char[],char[],char[],bool,int);
 };                       // end student linked list class
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** -----------------------------  main  ------------------------------ ***/
int main()
 {
  slinkedlist mydb;              // create mydb as slinkedlist
  for( ; ; )                 // unceasing loop !
   {
    switch (menu())             // run menu function
     {
      case 1:
         mydb.add_student(true);    // run add_student function
         break;
      case 2:
         mydb.add_student(false);    // run add_student function
         break;
      case 3:
         mydb.remove_first();      // run remove_first function
         break;
      case 4:
         mydb.remove_by_id();      // run remove_by_id function
         break;
      case 5:
         mydb.remove_by_name();     // run remove_by_name function
         break;
      case 6:
         mydb.remove_by_family();    // run remove_by_family function
         break;
      case 7:
         mydb.show_list();       // run show_list function
         break;
      case 65:
      case 8:
         system("cls");         // clear screen
         system("color 3e");      // change text color to aqua
         cout<<"\n Programming by"<<endl<<endl<<endl;
         cout<<"\t\t\tJavad Evazzadeh";
         getch();            // show programmer data & pause
         return 0;           // return Exit_Success

      default:
          system("color 0b");     // change text color to aqua
          cout<<"\a\t\t incorrect!"; // beep and show message
          system("color 07");     // switch to default color
     }                   // end switch
   }                     // end for
 }                       // end main
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** ----------------------  show menu for user  ----------------------- ***/
int menu()
 { // show menu for user to choose commands
  system("cls");               // clear screen
  cout<<"This simple program managing information by linked list."<<endl;
  cout<<"in this program you can add, delete and show student data\n"<<endl;
  cout<<"1. Add student in front of list(stack)"<<endl;
  cout<<"2. Add student in rear of list(queue)\n---"<<endl;
  cout<<"3. Delete student"<<endl;
  cout<<"4. Delete student by student id"<<endl;
  cout<<"5. Delete student by student name"<<endl;
  cout<<"6. Delete student by student family\n---"<<endl;
  cout<<"7. show students\n---"<<endl;
  cout<<"8. Exit"<<endl<<endl;
  cout<<"\t\t]\ryour choice [ ";
  return (getche()-48);
 } // in previous line: give user chioce and chage it from ascii to number
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** --------------------------  constructor  -------------------------- ***/
slinkedlist::slinkedlist()
 {
  header = NULL;               // copy null in header
  footer = header;              // copy header in footer
  nodecounter = 0;              // reset nodecounter
 }
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** -------------------------  add to first  -------------------------- ***/
void slinkedlist::add_first
   (char myid[],char myname[],char myfamily[],bool mygender)
 { // insert a new node at the header of the list
  if(confirm(myid,myname,myfamily,mygender,1))
  {
   nodeptr current;              // create newpointer as student
   current = new student;
   // give student space and assign it to current
   strcpy(current->id,myid);          // ......................... //
   strcpy(current->name,myname);        // copy data entered by the //
   strcpy(current->family,myfamily);      //  user to current->data  //
   current->gender=mygender;          // ````````````````````````` //

   current->next = header;           // assign headerto curent->link
   header = current;              // equate header with current
   if (nodecounter == 0) footer = current;   
   // if there was no node, equate footer with current
   nodecounter++;               // counter++
  }
 }
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** --------------------------  add to last  -------------------------- ***/
void slinkedlist::add_last
   (char myid[],char myname[],char myfamily[],bool mygender)
 { // insert a new node to the footer of the list
  if(confirm(myid,myname,myfamily,mygender,1)) 
  {
   nodeptr current;              // create newpointer as student
   current = new student;
   // give student space and assign it to current
   strcpy(current->id,myid);          // ......................... //
   strcpy(current->name,myname);        // copy data entered by the //
   strcpy(current->family,myfamily);      //  user to current->data  //
   current->gender=mygender;          // ````````````````````````` //

   current->next = NULL;            // assign NULL to current->link
   if (nodecounter == 0) header = current;   
   // if there was no node, equate header with current 
   else footer->next = current;        // else footer->link = current
   footer = current;              // equate footer with current
   nodecounter++;               // counter++
  } 
 }
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** -----------------------  remove from first  ----------------------- ***/
void slinkedlist::remove_first()
 { // remove first node from the list
  nodeptr current;              // create new pointer as student
  current = header;              // equate current with header
  if (nodecounter == 0)            // if there was no node
   {          
    system("color 0f");           // change color to bright white
    cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: there is no item to remove!";
    getch();                // show above message and pause
    system("color 07");           // switch to default color
   }
  else                    // else run below commands
   {
    if(confirm(current->id,current->name,current->family,current->gender,2))
     {
      header = current->next;       // assign current->next toheader
      delete current;           // delete current(target)
      nodecounter--;           // counter--
      if (nodecounter == 0) footer = header;
     }
   } // in previous line: if there was no node, equate footer with header
}
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** ---------------------  special remove by id  ---------------------- ***/
void slinkedlist::remove_by_id()
 { // remove special node by using id from the list
  char targetid[10];             // for storing student id
  bool available = false;           // for check available
  nodeptr current, target;          // create new pointer as student
  current = header;              // equate current with header

  if (nodecounter == 0)            // if there was no node
   {
    system("color 0f");           // change color to bright white
    cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: there is no item to remove!";
    getch();                // show above message and pause
    system("color 07");           // switch to default color
   }
  else                    // else run below commands
   {
    cout<<endl<<"enter student id to delete from list: ";
    cin.getline(targetid,10);        // give id from user
    cin.clear();              // clear the error bits
    cin.sync();               // synchronize the input buffer

    if ((strcmp (header->id,targetid))==0) // if first id equal target id
      remove_first();           // delete first node in list
    else                  // else run below commands
     {
     for( ; ;current=current->next)    // locate node before the target
      {
       if(current->next==NULL) break;  // if current->link==null, break
       if(strcmp(current->next->id,targetid)==0)
        { // if user entered id equal current->link->id
         available = true;       // change available status
         break;            // and break loop
        }
      }                  // end loop and locate target-1
     if (available)            // if user entered id available
      {// show confirmation and after confirm delete target node
      target = current->next;
      if(confirm(target->id,target->name,target->family,target->gender,2))
       { // if user confirm run below commands
        current->next = target->next;  // correct link 
        delete target;         // delete target
        nodecounter--;         // counter--
        if (nodecounter == 0) footer = header;
       }
      }// if id available compiler run above command else run below!
     else
      {
        system("color 0f");       // change color to bright white
        cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: your input id is not exist!";
        getch();             // show message and pause
        system("color 07");       // switch to default color
      }
     }                   // end inside else
   }                     // end outside else
 }                       // end remove_by_id function
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** --------------------  special remove by name  --------------------- ***/
void slinkedlist::remove_by_name()
 { // remove special node by using name from the list
  char targetname[10];            // for storing student name
  bool available = false;           // for check available
  nodeptr current, target;          // create new pointer as student
  current = header;              // equate current with header

  if (nodecounter == 0)            // if there was no node
   {
    system("color 0f");           // change color to bright white
    cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: there is no item to remove!";
    getch();                // show above message and pause
    system("color 07");           // switch to default color
   }
  else                    // else run below commands
   {
    cout<<endl<<"enter student name to delete from list: ";
    cin.getline(targetname,10);       // give name from user
    cin.clear();              // clear the error bits
    cin.sync();               // synchronize the input buffer

    if((strcmp(header->name,targetname))==0)// if firstname equal targetname
      remove_first();           // delete first node in list
    else                  // else run below commands
     {
     for( ; ;current=current->next)    // locate node before the target
      {
       if(current->next==NULL) break;  // if current->link==null, break
       if(strcmp(current->next->name,targetname)==0)
        { // if user entered name equal current->link->name
         available = true;       // change available status
         break;            // and break loop
        }
      }                  // end loop and locate target-1
     if (available)            // if entered name available
      {// show confirmation and after confirm delete target node
      target = current->next;
      if
      (confirm(target->id,target->name,target->family,target->gender,2))
       { // if user confirm run below commands
        current->next = target->next;  // correct link 
        delete target;         // delete target
        nodecounter--;         // counter--
        if (nodecounter == 0) footer = header;
       }
      }// if name available compiler run above command else run below!
     else
      {
        system("color 0f");       // change color to bright white
        cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: your input name is not exist!";
        getch();             // show message and pause
        system("color 07");       // switch to default color
      }
     }                   // end inside else
   }                     // end outside else
 }                       // end remove_by_name function
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** --------------------  special remove by family  --------------------- ***/
void slinkedlist::remove_by_family()
 { // remove special node by using family from the list
  char targetfamily[10];           // for storing student family
  bool available = false;           // for check available
  nodeptr current, target;          // create new pointer as student
  current = header;              // equate current with header

  if (nodecounter == 0)            // if there was no node
   {
    system("color 0f");           // change color to bright white
    cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: there is no item to remove!";
    getch();                // show above message and pause
    system("color 07");           // switch to default color
   }
  else                    // else run below commands
   {
    cout<<endl<<"enter student family to delete from list: ";
    cin.getline(targetfamily,10);      // give family from user
    cin.clear();              // clear the error bits
    cin.sync();               // synchronize the input buffer

    if                   // if family equal targetfamily
    ((strcmp(header->family,targetfamily))==0)
      remove_first();           // delete first node in list
    else                  // else run below commands
     {
     for( ; ;current=current->next)    // locate node before the target
      {
       if(current->next==NULL) break;  // if current->link==null, break
       if(strcmp(current->next->family,targetfamily)==0)
        { // if user entered family equal current->link->family
         available = true;       // change available status
         break;            // and break loop
        }
      }                  // end loop and locate target-1
     if (available)            // if entered family available
      {// show confirmation and after confirm delete target node
      target = current->next;
      if
      (confirm(target->id,target->name,target->family,target->gender,2))
       { // if user confirm run below commands
        current->next = target->next;  // correct link 
        delete target;         // delete target
        nodecounter--;         // counter--
        if (nodecounter == 0) footer = header;
       }
      }// if family available compiler run above command else run below!
     else
      {
        system("color 0f");       // change color to bright white
        cout <<endl<< "\a\t\t\tERROR: your input family is not exist!";
        getch();             // show message and pause
        system("color 07");       // switch to default color
      }
     }                   // end inside else
   }                     // end outside else
 }                       // end remove_by_family function
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** -------------------------  show the list  ------------------------- ***/
void slinkedlist::show_list()
 { // show all data of the list
  nodeptr current;              // create new pointer as student
  current = header;              // equate current with header

  system("cls");               // clear screen & show messages
  system("color 0e");             // change text color to yellow
  cout<<"now in this list you can see all information of ";
  cout<<nodecounter<<" student!"<<endl<<endl;
  cout<<"Record\tStudentID\tName\t\tFamily\t\t\tGender"<<endl;
  cout<<"------\t---------\t----\t\t------\t\t\t------"<<endl<<endl;

  for(int i=1; current!=NULL; current=current->next, i++)
   { // in this loop we show the data of list, form first to last
    cout<<" "<<right<<setfill('0')<<setw(4)<<i<<"\t";
    cout<<setfill(' ')<<left<<setw(9)<<current->id<<"\t";
    cout<<setw(10)<<current->name<<"\t"<<setw(20)<<current->family<<"\t";
    cout<<(current->gender ? "male" :"female")<<endl;
   } // in previous line: if gender value is true, show male else show female

    cout<<endl<<endl<<endl;         // new line
    cout<<"press any key to continue...";
    getch();                 // show above message and pause
    system("color 07");           // switch to default color
 }
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** -----------------------  confirmation  ------------------------- ***/
bool slinkedlist::confirm
   (char myid[],char myname[],char myfamily[],bool mygender, int permission)
 { // confirmation data (0=only show, 1=add, 2=delete)
  cout<<endl<<endl<<"\t";           // new line
  for(int i=0;i<63;i++) cout<<"-";      // show dash line
  cout<<endl;                 // new line
  cout<<"\t StudentID\tName\t\tFamily\t\t\tGender"<<endl;
  cout<<"\t ---------\t----\t\t------\t\t\t------"<<endl;

  cout<<"\t "<<setfill(' ')<<left<<setw(9)<<myid<<"\t";
  cout<<setw(10)<<myname<<"\t"<<setw(20)<<myfamily<<"\t";
  cout<<(mygender ? "male" :"female")<<endl<<"\t";
  // in previous line: if gender value is true, show male else show female
  for(int i=0;i<63;i++) cout<<"-";      // show dash line
  cout<<endl<<endl;              // new line
  switch(permission)
   { // in this switch we show related message for user
    case 1:
       system("color 0a");        // change screen color to green
       cout<<"\tDo you want to add this record in list?"<<endl;
       break;
    case 2:
       system("color 0c");        // change screen color to red
       cout<<"\tDo you want to remove this record from list?"<<endl;
       break;
    default:
        getch();
        return false;
   }                     // end switch
  cout<<"\tpress (y) to confirm or another key to refuse>";
  tmp = getch();               // player press a one key
  system("color 07");             // switch to default color
  if(tmp=='y') return true;          // if user confirm return true
  else return false;             // else return false
 }
/*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*** -------------  give data from user for adding to list  ------------ ***/
void slinkedlist::add_student(bool first)
 { // give data from user one by one for adding to list by custom order
  char newid[10];               // ......................... //  
  char newname[15];              //    declaration    //
  char newfamily[20];             //     variable     //
  bool newgender;               // ````````````````````````` //

  system("cls");               // clear screen
  cout<<"Enter student data to add in database!"<<endl<<endl;
  cout<<endl<<"ID: \t\t";
  cin.getline(newid,10);           // give id from user
  cin.clear();       // clear the error bits for the cin input stream
  cin.sync();       // synchronize the input buffer,
               // discarding any leftover characters in the buffer
  cout<<endl<<"Name: \t\t";
  cin.getline(newname,20);          // give name from user
  cin.clear();
  cin.sync();

  cout<<endl<<"Family: \t";
  cin.getline(newfamily,40);         // give family from user
  cin.clear();
  cin.sync();

  cout<<endl<<"\t]\t1.male\t2.female\rGender[";
  for (;;)                  // unceasing loop !
   { // in next line: give user chioce and chage it from ascii to number
    tmp = getch()-48;           // 1=ture=male, 2=false=female
    if(tmp==-35);
    else
     {
      if (tmp==1) { newgender=true; cout<<tmp; break; }
      else if (tmp==2) { newgender=false; cout<<tmp; break; }
      else 
       {
        system("color 0b");      // change text color to aqua
        cout<<"]\a\t\t\t\toops!\tdont press "<<char(tmp+48)
          <<" only 1 or 2\rGender["<<"\t]\t1.male\t2.female\rGender[";
        system("color 07");      // switch to default color
       }
     }
   }
   // if first==true add to first of list else add to last of list
   if (first) add_first(newid,newname,newfamily,newgender);
   else add_last(newid,newname,newfamily,newgender);
 }
 /*** ````````````````````````````````````````````````````````````````````` ***/

/*****************************************************************************/
/*  Programming by                             */
/*         870382401   Javad Evazzadeh Kakroudi          */
/*****************************************************************************/

 

 

 1. وحید

  دستتون درد نکنه…خییییلی دمتوووون گرم…

 2. حمید

  واقعا دمت گرم

  ممنونم

  • جواد عوض زاده

   پایان ترم و اینترنت و پروژه و…
   موفق باشی

 3. sh

  faghat mitonam begam aali bod …    : )

  • جواد عوض زاده

   دوستانی که از این مدل مطالب استفاده می کنند، لازم به ذکر است که هدف من از قرار دادن این گونه مطالب آموزش هست و نه کمک به کپی کردن اون.
   موفق باشی دوست من.

 4. elahe_shakibba

  من تو سايتهاي مختلف سرچ مي كردم كه توسايت شما 50% جواب خودمو پيدا كردم.
  در سايت شما يك پروژه ساختمان داده مربوط به ليست پيوندي قرار دارد مي خواستم از خود شما اگه ميشه كمك بگيرم دو گزينه به اين برنامه اضافه شود، و رنگ بندي برنامه را حذف كنم.
  از شما، خيلي خيلي ممنون مي شوم اگه به من در اين زمينه كمك كنيد.
  صورت سوال ،همانند صورت سوال پروژه شما مي باشد و علاوه بر آنها دو گزينه زير به برنامه اضافه شود
  *مرتب كردن ليست به ترتيب حروف الفبا
  *كپي كردن ليست دختر و پسر در دو ليست مجزا
  *برنامه بصورت تك رنگ باشد.(يعني مثل برنامه شما هر دستور اجرايي يك رنگ مجزا نداشته باشد).

  • جواد عوض زاده

   با توجه به اینکه تقریبا برای خط به خط این پروژه توضیح گذاشتم، فکر نمی کنم دیباگ کردنش سخت باشه، به هر حال برای حذف رنگ بندی انجام شده در این پروژه می تونید خطوطی رو که در اون ها از کد system(“color”); استفاده شده رو حذف کنید، مثلا system(“color 0b”); که اون دو حرف مربوط به رنگی هست که صفحه نمایش و نوشته های میگیره که می تونید با حدف اون ها نیاز سوم خودتون رو برطرف کنید.

   برای نیاز اول و دوم هم واقعا فکر نمی کنم که کار سختی پیش رو داشته باشید. امیدوارم با کمی تلاش بتونید این دو نیاز رو به برنامه اضافه کنید!

 5. Xanax

  Hi, I believe your blog could possibly be having browser
  compatibility problems. When I take a look
  at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.

  E., it has some overlapping issues. I simply wanted to give you
  a quick heads up! Besides that, great website!

 6. zahra

  mg halghavi nist? chera sharte payanesho gozashtin Null???? nabayad first bashe??to ghesmate namayesh manzorame

 7. azizi

  vayyyyyyyy mrc poroje in term mnm hamine khyli mamnoonm

 8. مجید

  سلام پروژه جستجوی دودویی یا الگورتیم خوندن فایل هم دارید که با همین لیست پیوندی باشه و بگه تو مقایسه اعداد رو پیدا میکنه

 9. سجاد

  سلام داداش
  من یه پروژه ی ساختمان داده دارم صورت سوالش اینه :
  پروژه صف پیوندی: صف خودرو ها در نظربگیریید(کدخودرو۱۰۰تا۱۹۹,مدل خودرو۱تا۵)
  ۱_اضافه کردن خودرو به روش صف پیوندی
  ۲_حذف کردن خودرو.۳_اضافه کردن مشتری۴_حذف مشتری۵_مشاهده لیست خودرو ها۶_مشاهده لیست خودروها۷_تخصیص۸_خروج

  میخواستم بدونم میشه از این کد ها استفاده کرد؟

 10. علیرضا آذربایجانی

  سلام وقتتون بخیر بابت این سایت عالی ممنونم پروژه درسی بنده این سورس بود خیلی خیلی ممنونم بابت این لطف بزرگتون

 11. ghazal

  سلام به کمکتون احتیاج دارم .یه سوال بابت ساختمان داده دارم .تو نت سرچ کرئم پیدا نکردم جواب سوالمو

 12. صادقی

  باسلام
  ببخشید من به راهنمایی شما نیازدارم من یک پروژه ای برای ساختمان داده ها باعنوان مدیر ومعاونانش میخاستم اما هرچی میگردم نمیتونم بهترینشو پیدا کنم بدلیل این بیماری هم دانشگاه نرفتیم که بهتر بفهمیم میشه شما کمکم کنین ممنون میشم
  باتشکر

دیدگاه بسته شده است.